Công cụ dụng cụ

tính năng

Thông tin về công cụ dụng cụ

  • Theo dõi công cụ dụng cụ về nguyên giá, giá trị phân bổ, giá trị còn lại, nguồn vốn, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử dụng, ngày hỏng, ngày giảm…
  • Theo dõi các thay đổi về công cụ dụng cụ như: điều chỉnh tăng giảm giá trị CCDC, giảm CCDC, CCDC bị hỏng
  • Có thể điều chỉnh giá trị đã phân bổ trong tháng sau khi đã tính phân bổ
  • Tạo bút toán hạch toán phân bổ CCDC
  • Theo dõi giá trị phân bổ của từng CCDC sau khi đã tính phân bổ
  • Theo dõi các CCDC đã hết phân bổ còn sử dụng, điều chuyển giữa các bộ phận
  • Phân bổ CCDC theo nhiều tài khoản chi phí, nhiều vụ việc…

Kết nối với các phân hệ khác

Phân hệ công cụ dụng cụ có quan hệ chủ yếu với phân hệ Kế toán tổng hợp, tạo ra bút toán phân bổ dựa trên khai báo tài khoản và chuyển sang kế toán tổng hợp để lên sổ kế toán có liên quan