Tag Archives: tai khoan ke toan

Tài khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (344)

 TÀI KHOẢN 344 NHẬN KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN   Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên ngoài với thời hạn

Tài khoản trái phiếu phát hành (343)

TÀI KHOẢN 343 TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình phát hành trái phiếu và thanh toán trái phiếu của doanh nghiệp. Tài khoản này cũng dùng để phản ánh các khoản chiết khấu,

Tài khoản nợ dài hạn (342)

TÀI KHOẢN 342 NỢ DÀI HẠN   . Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ dài hạn như nợ thuê tài chính hoặc các khoản nợ dài hạn khác (Thời gian trả nợ trên 01 năm). Trong

Tài khoản vay dài hạn (341)

TÀI KHOẢN 341 VAY DÀI HẠN   Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay dài hạn và tình hình thanh toán các khoản tiền vay dài hạn của doanh nghiệp. Vay dài hạn là khoản vay

Tài khoản phải trả, phải nộp khác (338)

TÀI KHOẢN 338 PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm TK

Tài khoản thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (337)

TÀI KHOẢN 337 THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG   Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch và số tiền phải thu theo doanh

Tài khoản phải trả nội bộ (336)

TÀI KHOẢN 336 PHẢI TRẢ NỘI BỘ   Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp độc lập với các đơn vị trực thuộc, phụ thuộc trong một doanh nghiệp

Tài khoản chi phí phải trả (335)

TÀI KHOẢN 335 CHI PHÍ PHẢI TRẢ   Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế chưa chi trả trong kỳ này. Tài khoản

Tài khoản phải trả người lao động (334)

TÀI KHOẢN 334 PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG   Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền

Tài khoản thuế và các khoản phải nộp nhà nước (333)

TÀI KHOẢN 333 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã