Quản lý bán hàng

tính năng

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu quản lý các hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, theo dõi công nợ theo khách hàng hoặc theo hóa đơn

Quản lý Chính sách giá bán

 • Chính sách giá bán
 • Chính sách chiết khấu, điểm thưởng
 • Thẻ giảm giá

Quản lý bán buôn

 • Đặt hàng
 • Đơn hàng/hợp đồng
 • Duyệt đơn hàng/Hợp đồng
 • Xuất hàng
 • Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho
 • Nhập hàng bán bị trả lại
 • Hóa đơn xuất khẩu

Quản lý bán lẻ

 • Phiếu bán lẻ
 • Quản lý phiếu bán lẻ
 • Xuất hóa đơn
 • In mã vạch, tem kệ cho hàng hóa
 • In mã vạch cho khách hàng
 • Nhập hàng bán bị trả lại

Quản lý dịch vụ

 • Hóa đơn bán dịch vụ
 • Dịch vụ bị trả lại

Quản lý hóa đơn bán hàng

 • Theo dõi thời hạn thanh toán của hóa đơn.
 • Tự động tính thuế GTGT.
 • Tự động tạo các bút toán sổ cái.

Quản lý công nợ phải thu

 • Chứng từ thu tiền bán hàng được cập nhật tại phân hệ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.
 • Chức năng phân bổ tiền thu cho các hóa đơn bán hàng. Có thể thực hiện phân bổ trực tiếp cho từng hóa đơn hoặc phân bổ tự động theo nhiều tiêu thức: theo hạn thanh toán, theo tổng tiền, theo ngày hóa đơn …
 • Cho phép phân bổ tiền nhận thanh toán là các khoản nhận trước hoặc nhận sau.

Một số báo cáo liên quan

 • Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng
 • Sổ đối chiếu công nợ
 • Bảng xác nhận công nợ
 • Bảng cân đối phát sinh công nợ theo khách hàng
 • Bảng kê công nợ theo hóa đơn
 • Bảng kê chi tiết thu tiền cho các hóa đơn
 • Báo cáo chi tiết bán hàng
 • Báo cáo bán hàng theo doanh số
 • Báo cáo hóa đơn báng hàng theo hạn thanh toán

Liên kết với các phân hệ khác

 • Nhận số liệu từ phân hệ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng liên quan đến thu tiền của khách hàng.
 • Tự động chuyển số liệu hạch toán vào sổ cái hoặc chuyển sang phân hệ kế toán tổng hợp để chuyển vào sổ cái