Quản lý hàng tồn kho

hàng tồn kho

Phân hệ quản lý hàng tồn kho theo dõi tất cả các nghiệp vụ về nhập xuất tồn và luân chuyển hàng hóa. Phân hệ này cho phép tính giá tồn kho theo các phương pháp thông dụng và tạo ra các báo cáo phân tích chi tiết liên quan đến nghiệp vụ quản lý hàng tồn kho

Quản lý các chứng từ

 • Phiếu nhập kho
 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu xuất điều chuyển (tự động tạo phiếu nhập điều chuyển)
 • Hỗ trợ các nghiệp vụ sau:

           Nhập mua, nhập hàng bán bị trả lại, nhập từ sản xuất, nhập điều chuyển, nhập khác

           Xuất trả lại nhà cung cấp, xuất bán, xuất cho sản xuất, xuất điều chuyển, xuất khác

Các chức năng xử lý tồn kho

 • Cho phép khai báo cách tính giá cho từng vật tư và cung cấp các phương pháp tính giá sau:
 • Tính giá trung bình
 • Tính giá NTXT
 • Chức năng tính lại tồn kho tức thời
 • Cho phép quản lý vật tư theo nhiều đơn vị tính

Một số báo cáo liên quan

 • Thẻ kho
 • Bảng kê phiếu nhập
 • Bảng kê phiếu xuất
 • Bảng kê phiếu nhập của một vật tư
 • Bảng kê phiếu xuất của một vật tư
 • Tổng hợp hàng nhập kho
 • Báo cáo giá trị nhập kho theo nhà cung cấp
 • Tổng hợp hàng xuất kho
 • Báo cáo giá trị xuất kho theo khách hàng
 • Tổng hợp nhập xuất tồn
 • Bảng giá trung bình tháng
 • Báo cáo tồn kho đầu kỳ
 • Báo cáo tồn kho cuối kỳ
 • Báo cáo tồn vật tư theo kho (Mẫu 01)
 • Báo cáo tồn vật tư theo kho (Mẫu 02)
 • Báo cáo tồn kho theo vật tư
 • Báo cáo tồn kho theo thời gian

Liên kết với các phân hệ khác

Phân hệ kế toán hàng tồn kho có sự ảnh hưởng qua lại với các phân hệ kế toán tổng hợp, phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải thu, phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải trả và phân hệ giá thành sản phẩm