Quản lý mua hàng

tính năng

Quản lý các đơn mua hàng, hợp đồng mua hàng và hạch toán kế toán các hóa đơn mua hàng hóa/dịch vụ, các khoản chiết khấu, giảm giá, trả lại hàng mua.

Mua hàng hóa:

 • Yêu cầu vật tư, hàng hóa
 • Duyệt phiếu yêu cầu
 • Đơn hàng/Hợp đồng
 • Duyệt đơn hàng/Hợp đồng
 • Nhập hàng

Công nợ phải trả (Hàng hóa)

 • Phiếu nhập mua hàng trong nước
 • Phiếu nhập khẩu
 • Phiếu nhập chi phí mua hàng
 • Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp
 • Phiếu nhập mua xuất thẳng
 • Hóa đơn mua dịch vụ

Quản lý hóa đơn mua hàng

 • Theo dõi thời hạn thanh toán của hóa đơn.
 • Tự động tính thuế GTGT.
 • Tự động phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn
 • Tự động tạo các bút toán sổ cái.

Quản lý công nợ phải trả

 • Chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp được cập nhật tại phân hệ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.
 • Chức năng phân bổ chi tiền cho các hóa đơn mua hàng. Có thể thực hiện phân bổ trực tiếp cho từng hóa đơn hoặc phân bổ tự động theo nhiều tiêu thức: theo hạn thanh toán, theo tổng tiền, theo ngày hóa đơn
 • Cho phép phân bổ tiền thanh toán là các khoản trả trước hoặc trả sau.

Một số báo cáo liên quan

 • Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng
 • Sổ đối chiếu công nợ
 • Bảng xác nhận công nợ
 • Bảng cân đối phát sinh công nợ theo khách hàng
 • Bảng kê công nợ theo hóa đơn
 • Bảng kê chi tiết chi tiền cho các hóa đơn
 • Báo cáo chi tiết mua hàng
 • Báo cáo tổng hợp mua hàng
 • Báo cáo hóa đơn mua hàng theo hạn thanh toán

Liên kết với các phân hệ khác

 • Nhận số liệu từ phân hệ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng liên quan đến trả tiền cho người bán.

Tự động chuyển số liệu hạch toán vào sổ cái hoặc chuyển sang phân hệ kế toán tổng hợp để duyệt chuyển vào sổ cái