Quản lý tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

QUẢN LÝ TIỀN MẶT VÀ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

TÍNH NĂNG

Các nghiệp vụ Quản lý

 • Phiếu chi
 • Phiếu thu
 • Giấy báo có ngân hàng
 • Giấy báo nợ ngân hàng
 • Phiếu thanh toán tạm ứng

Quản lý thu

 • Theo dõi thu chi tiết theo từng khách hàng, theo từng hóa đơn.
 • Cho phép thu tiền của nhiều hóa đơn trên một phiếu thu.
 • Theo dõi các khoản thu khác.
 • In phiếu thu từ chương trình theo mẫu đặc thù của người sử dụng.

Quản lý chi

 • Theo dõi chi trả chi tiết theo từng nhà cung cấp, theo từng hóa đơn, chi tạm ứng, chi lương.
 • Cho phép thanh toán cho nhiều hóa đơn trên cùng một phiếu chi.
 • Theo dõi các khoản chi khác.
 • In phiếu chi, UNC, lệnh chuyển tiền từ chương trình theo mẫu đặc thù của người sử dụng.

Quản lý đa tiền tệ

 • Theo dõi nhiều loại tiền khác nhau.
 • Chức năng tạo bút toán chênh lệch tỷ giá

Một số báo cáo liên quan

 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
 • Sổ tiền gửi ngân hàng
 • Sổ dư tại quỹ và ngân hàng
 • Bảng tỷ giá ghi sổ trung bình tháng
 • Bảng kê chứng từ

Liên kết với các phân hệ khác

 • Liên kết số liệu với các phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu, kế toán mua hàng và công nợ phải trả về hóa đơn và thanh toán.

Tự động chuyển số liệu hạch toán vào sổ cái hoặc chuyển số liệu hạch toán sang phân hệ kế toán tổng hợp để duyệt chuyển vào sổ cái