Tài sản cố định

tính năng

Phân hệ kế toán tài sản cố định lưu trữ các thông tin cần thiết về tài sản cố định từ thời điểm mua đến khi thanh lý: nguyên giá, giá trị đã khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số kỳ khấu hao, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, ngày tăng, ngày bắt đầu tính khấu hao, ngày thôi khấu hao, ngày giảm…

Thông tin về tài sản cố định

 • Theo dõi các thông tin về tài sản cố định: nguyên giá, giá trị đã khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số năm khấu hao, giá trị khấu hao mỗi kỳ, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, năm sản xuất, loại tài sản…
 • Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan (tài khoản tài sản, tài khoản khấu hao, tài khoản chi phí) để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán bút toán phân bổ khấu hao.
 • Theo dõi phụ tùng, dụng cụ đi kèm.
 • Các thông tin ghi chú về tài sản, mô tả đặc tính của tài sản.

Các chức năng xử lý TSCĐ

 • Cập nhật tài sản cố định.
 • Khai báo giảm tài sản.
 • Khai báo thôi khấu hao.
 • Điều chỉnh giá trị tài sản.
 • Điều chuyển bộ phận sử dụng.
 • Cập nhật sản lượng
 • Khai báo hệ số phân bổ
 • Tính khấu hao
 • Điều chỉnh khấu hao
 • Tạo bút toán khấu hao tài sản

Các báo cáo liên quan

 • Sổ tài sản
 • Thẻ tài sản cố định
 • Báo cáo chi tiết
 • Bảng tính khấu hao
 • Tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản cố định

Liên kết với các phân hệ khác

Tạo bút toán phân bổ khấu hao và chuyển sang sổ cái ở phân hệ kế toán tổng hợp