Báo cáo quản trị

báo cáo quản trị

Phân hệ quản trị phí cho phép người sử dụng quản lý chi phí theo nhóm đối tượng, dự toán ngân sách cho từng nhóm đối tượng tháng, theo năm. Phân hệ này được kế thừa thông tin đã được nhập ở các phân hệ khác để thực hiện những báo cáo phân tích về doanh thu, chi phí phát sinh trong kỳ cũng như các thông tin về dự toán ngân sách từng tháng, từng năm của doanh nghiệp

Dự toán ngân sách

  • Khai báo dự toán ngân sách cho từng mã phí, mã bộ phận theo từng tháng, theo năm
  • Báo cáo ngân sách
  • Thuận tiện trong việc thiết kế báo cáo ngân sách đặc thù

Báo cáo theo dõi chi phí

  • Kế thừa thông tin đã được nhập ở các phân hệ khác để thực hiện những báo cáo quản trị chi phí
  • Báo cáo chi tiết chi phí
  • Báo cáo tổng hợp chi phí

Liên kết với các phân hệ khác

Phân hệ quản trị phí nhận số liệu từ các phân hệ khác