Báo cáo tài chính

tính năng

  • Cho phép người dùng tự khai báo cách lấy số liệu của từng chỉ tiêu trên báo cáo
  • Chức năng tự tạo mẫu báo cáo mới nhằm lên các báo cáo quản trị theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp

Báo cáo tài chính theo qui định

  • Bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản.
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp và gián tiếp)
  • Thuyết minh báo cáo tài chính