Báo cáo thuế

tính năng

Các thông tin liên quan đến thuế GTGT đầu vào, đầu ra được tập hợp trực tiếp tại các phân hệ kế toán tiền, kế toán bán hàng, mua hàng… và được tổng hợp lên số liệu báo cáo tại phân hệ này.

Ngoài ra, chương trình cũng cho phép người dùng cập nhật các thông tin thuế GTGT đầu vào, đầu ra tách biệt với các phân hệ liên quan. Trong trường hợp này, dữ liệu chỉ để phục vụ lên các báo cáo thuế, không liên quan đến việc ghi sổ kế toán

Cập nhật và xử lý số liệu

  • Khai báo mã cục thuế, mã thuế suất đầu vào/đầu ra.
  • Khai báo mã tính chất thuế đầu vào
  • Cập nhật chứng từ, hóa đơn thuế GTGT đầu vào, đầu ra;
  • Cho phép nhập nhiều hoá đơn GTGT đi kèm với một chứng từ hạch toán (phiếu chi, phiếu thanh toán tạm ứng, phiếu nhập mua hàng hóa, vật tư, dịch vụ).
  • Cho phép ghi âm giá trị hàng mua vào và số tiền thuế GTGT được khấu trừ trên bảng kê thuế GTGT đầu vào và ghi âm doanh số và số tiền thuế GTGT phải nộp trên bảng kê thuế GTGT đầu ra.
  • Cho phép người dùng tự khai báo cách lấy dữ liệu của từng chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT.

Báo cáo thuế GTGT

  • Tờ khai thuế GTGT
  • Bảng kê thuế GTGT đầu ra
  • Bảng kê thuế GTGT đầu vào