BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

Chúng tôi gửi đến quý khách hàng một số báo giá tham khảo cho các phần mềm của Sao Tiên Phong.

PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

STP Accounting Standard

Phần mềm Kế toán bản thương mại dịch vụ
8.600.000 VNĐ Bản quyền vĩnh viễn
 • Tiền mặt
 • Tiền gửi ngân hàng
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Tài sản cố định
 • Công cụ dụng cụ
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo thuế

STP Accounting Professional

Phần mềm Kế toán bản xây dựng - sản xuất
15.800.000 VNĐ Bản quyền vĩnh viễn
 • Tiền mặt
 • Tiền gửi ngân hàng
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Tài sản cố định
 • Công cụ dụng cụ
 • Vụ việc - Dự án
 • Giá thành sản xuất
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo quản trị

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

STP POS

Phần mềm quản lý bán hàng
6.800.000 VNĐ Bản quyền vĩnh viễn
 • Tiền mặt
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Quản lý hàng hóa
 • Báo cáo bán hàng
 • Báo cáo tổng hợp

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

STP HR

Phần mềm quản lý Nhân sự - Chấm công - Tính lương
50.000.000 VNĐ Bản quyền phần mềm đóng gói
 • Quản lý thông tin nhân viên
 • Quản lý lương, nâng lương
 • Quản lý quá trình đóng bảo hiểm
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Quản lý quá trình điều điều động, luân chuyển
 • Quản lý khen thưởng, kỷ luật
 • Quản lý quá trình công tác
 • Quản lý quá trình đào tạo
 • Quản lý chấm công theo thời gian
 • Quản lý chấm công theo sản lượng
 • Quản lý bảo hiểm, quỹ
 • Quản lý tính lương
 • Quản lý thu, chi, tạm ứng
 • Hệ thống báo cáo quản lý nhân sự
 • Hệ thống báo cáo quản lý công, chấm công
 • Hệ thống báo báo lương, tính lương

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP

STP Enterprise

Giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp
Contact Us 0898121264
 • Tiền mặt
 • Tiền gửi ngân hàng
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Tài sản cố định
 • Công cụ dụng cụ
 • Vụ việc - Dự án
 • Giá thành sản xuất
 • Quản lý quan hệ khách hàng
 • Quản lý nhân sự -Tiền lương
 • Kế toán tổng hợp
 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo quản trị

Lưu ý:
(*) : Áp dụng cho các bản phần mềm đóng gói.
Ngoài bản phần mềm vĩnh viễn, quý khách hàng có thể lựa chọn bản phần mềm Kế toán Tài chính theo chi phí trả hàng tháng (STP Accounting Online).