DOCUMENTS

Nơi tập hợp tất cả tài liệu dạng Documents

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

Đào tạo phần mềm STP POS: https://drive.google.com/open?id=1eVcFoAwrR5uz1TPMjXxBKJ6fcbtwsLWp

Đào tạo STP POS bản Full: https://drive.google.com/open?id=1Vc6Ey_QtP7No2NNExAN5nrd7bwry8PC4

Cập nhật danh mục Excel: https://drive.google.com/open?id=1XdN1k_1GK7bSzk0RIwFxwGkLalAkat59

Đào tạo các phân hệ cơ bản: https://drive.google.com/open?id=1mJOvBvhge4yYAy6-M6EzPrGHeq1scY-p

Tài liệu hướng dẫn phần mềm in hóa đơn STP eHoadon: https://drive.google.com/open?id=1nmhfWaiwwU4KGY4UgD-eIx6xsv2NJdCR

 

 

TÀI LIỆU CÀI ĐẶT

  • Hướng dẫn cài đặt phần mềm: https://drive.google.com/open?id=17tJ4HLGj1mvde4DuJidyPfTpg5z7bqjq
  • Cấu hình tham số hệ thống: https://drive.google.com/open?id=1F-wDNvAkw5P9oT9OR_W_m8fLj7IZnumY
  • Phân quyền: https://drive.google.com/open?id=1_7LdqVpyfK-gQC1v9-nwZwaImaiWYZAR
  • Sau lưu và Phục hồi: https://drive.google.com/open?id=1yajtskM0V8u-xcOji3U4qt7q9pfknoX7
  • Sao chép dữ liệu vào ra: https://drive.google.com/open?id=15gdmiMV0DHPw0GgUJveb-gLfKju0DboD