Giá thành sản xuất

tính năng

Phân hệ giá thành sản xuất giúp các doanh nghiệp tập hợp chi phí theo các đối tượng và tính ra giá thành sản xuất cho các sản phẩm. Bên cạnh đó hệ thống báo cáo chi tiết, tổng hợp trên phân hệ giá thành cũng góp phần hỗ trợ nhà quản trị có cái nhìn từ tổng quát đến chi tiết về tình hình sử dụng chi phí sản xuất tại đơn vị. Từ đó có thể đưa ra những chính sách, chiến lược đối với giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí đầu vào tại đơn vị mình

Khai báo tính giá thành sản xuất

 • Khai báo danh mục yếu tố
 • Danh mục công đoạn
 • Khai báo hệ số phẩn bổ
 • Khai báo định mức nguyên vật liệu
 • Lệnh sản xuất
 • Danh mục loại yếu tố
 • Danh mục nhóm yếu tố

Cập nhật tính giá thành sản xuất

 • Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ
 • Cập nhật giá trị dở dang đầu kỳ theo yếu tố chi phí
 • Cập nhật vật tư dở dang đầu kỳ
 • Cập nhật sản phẩm dở dang cuối kỳ
 • Cập nhật kiểm kê cuối kỳ

Tính giá thành sản xuất

 • Tính giá thành
 • Điều chỉnh giá thành sản phẩm
 • Cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm

Các báo cáo giá thành

 • Thẻ giá thành
 • Báo cáo giá thành sản phẩm theo yếu tố chi phí
 • Báo cáo tổng hợp giá thành