Kế toán tổng hợp

tính năng

Phân hệ kế toán tổng hợp là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ khác, là phân hệ khai báo và xử lý các bút toán cuối kỳ để lập ra các báo cáo về tài chính – kế toán của doanh nghiệp: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo dòng tiền…

Phiếu kế toán

 • Cho phép lập chứng từ nhưng chưa chuyển vào sổ cái.
 • Cho phép cập nhật các bút toán nhiều nợ nhiều có.
 • In chứng từ theo mẫu đặc thù.

Các bút toán tự động

 • Khai báo và chạy các bút toán phân bổ tự động.
 • Khai báo và chạy các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

Các báo cáo liên quan

 • Nhật ký chung
 • Nhật ký thu tiền
 • Nhật ký chi tiền
 • Nhật ký mua hàng
 • Nhật ký bán hàng
 • Sổ tổng hợp chữ T
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Sổ cái của một tài khoản
 • Bảng kê chứng từ

Liên kết với các phân hệ khác

Tổng hợp, xử lý số liệu từ các phân hệ khác để lên các báo cáo và sổ sách kế toán cuối kỳ