Quản lý vụ việc, dự án

tính năng

Phân hệ quản trị theo vụ việc, dự án cung cấp các thông tin mang tính chất phân tích trong doanh nghiệp

Phân hệ này được kế thừa thông tin đã nhập ở các phân hệ khác để thực hiện những báo cáo phân tích mang tính chất quản trị hơn là những thông tin đơn thuần của kế toán tài chính

Tổ chức quản lý theo vụ việc, dự án

 • Dùng riêng danh mục vụ việc để theo dõi những đối tượng mang tính sự vụ (như: dự án, công trình, hạng mục công trình,…).
 • Tất cả các màn hình nhập liệu đều có thể khai báo sử dụng trường mã vụ việc để nhập liệu.
 • Có thể đổi mã dễ dàng trong trường hợp phải thay đổi hệ thống mã đã phát sinh.
 • Cho phép người sử dụng phân nhóm vụ việc theo nhu cầu tuỳ chọn để thực hiện những báo cáo phân tích phức tạp.
 • Có thể tính lũy kế phát sinh vụ việc từ những năm trước.
 • Có thể khai báo còn sử dụng hay không còn sử dụng.

Cập nhật số dư đầu kỳ theo vụ việc, dự án (Tại phân hệ cập nhật đầu kỳ và kết chuyển qua năm)

 • Cập nhật số dư tài khoản (chi phí, công nợ…) đầu kỳ theo vụ việc, công trình.
 • Cập nhật số phát sinh luỹ kế (chi phí, doanh thu…) từ đầu năm, từ khởi công theo vụ việc, công trình.

Một số báo cáo liên quan

 • Sổ chi tiết vụ việc, dự án
 • Cân đối phát sinh vụ việc, dự án
 • Tổng hợp chi phí phát sinh theo vụ việc, dự án
 • Kết quả sản xuất kinh doanh theo vụ việc, dự án

Liên kết với các phân hệ khác

Phân hệ quản trị theo vụ việc, dự án nhận số liệu từ các phân hệ khác