Quản trị hệ thống

tính năng

Quản lý thông tin sử dụng hệ thống, phân quyền người dùng, sao lưu, khôi phục dữ liệu…